فرم پیشنهاد سرمایه گذاری

کارشناسان گروه در کمتر از یک هفته به درخواست ها رسیدگی و نتیجه را برای اقدامات بعدی به پیشنهاد دهنده منعکس خواهند نمود.

 

    عنوان پیشنهاد

    آپلود مستندات طرح

    آپلود نامه رسمی درخواست همکاری