حاکمیت شرکتی و کمیته های تخصصی
بنا به تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC)، حاکمیت شرکتی عبارت است از مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است. در اصل حاکمیت شرکتی بازوی اجرایی هیئت مدیره برای هدایت شرکت به سمت اهداف تعیین شده است. پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی موجبات اطمینان و اعتماد مالکان، سهامداران و سایر ذی نفعان را فراهم می آورد زیرا آینه ی تمام نمای حفظ منافع آنها توسط مدیران می باشد. قوانین و چارچوب اصول حاکمیت شرکتی در گروه تامین آتیه تدبیر سبز بر پایه ی آیین نامه نظام راهبری شرکتی مصوب 1386/08/11 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورخ 04/24/ 1397 تدوین خواهد شد و به طور مستمر ساز و کارهای اجرایی آن توسط هیئت مدیره و مدیرعامل گروه تامین آتیه تدبیر سبز (تاتس) مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت. باشد که با این مهم گامی مهم در راستای ارتقا و اعتلای بیشتر گروه تاتس برداشته شود.