چشم انداز

  • تبدیل شدن به یکی از گروه های متعالی و سرآمد بخش خصوصی با اتکا به ارزش های ملی و برخورداری از دانش پیشرفته منابع انسانی فعال، خوش فکر و مسئولیت پذیر
  • چشم انداز پایدار در استمرار سودآوری با وجود پروژه های متنوع در گروه های ۴ گانه
  • سهم بالا از بازار و توانایی جهت مشارکت در اجرای طرح های بزرگ
  • رسیدن به جایگاه یکی از ۱۰۰ شرکت برتر سرمایه گذاری چند کسب و کاره در سطح کشور به لحاظ ارزش دارایی‌ها در پنج سال آینده.