خرید و تملیک کلیه سهام شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین توسط گروه

پیرو توافقات حاصل شده با شرکت سرمایه گذاری کشاورز و بر اساس گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزشیابی سهام شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین ، کلیه سهام متعلق به شرکت کشاورز و شرکت گیلوان زیتون در شرکت مذکور جمعا به تعداد ۹۰ سهم (معادل ۳۰ درصد) به این گروه سرمایه گذاری واگذار گردید.

لازم به توضیح می باشد پس از انجام فرآیند انتقال ذکر شده میزان مالکیت این گروه سرمایه گذاری در شرکت سازه تدبیر مهر کاسپین به ۹۹درصد افزایش یافت.