اطلاعیه طرح گردشگری با اداره کل رفاه و سلامت کارکنان بانک کشاورزی