مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه خدمات مدیریت بصیر اندیش مهر در روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در ساعت ۱۰:۳۰ صبح با ریاست آقای داریوش زلقی مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی و آقایان حسین ایزدی ریاست هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز و مهرداد نعمتی به عنوان ناظران و آقای محمودرضا عسکرزاده به عنوان دبیر مجمع برگزار گردید.در این جلسه گزارش هیئت مدیره به مجمع قرائت و صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.