گفتگوی رئیس هیئت مدیره گروه تامین آتیه تدبیر سبز با رادیو اقتصاد در برنامه رهیافت پیرامون طرح ساماندهی کسب و کارهای خرد دریایی

گفتگوی رئیس هیئت مدیره گروه تامین آتیه تدبیر سبز با رادیو اقتصاد در برنامه رهیافت پیرامون طرح ساماندهی کسب و کارهای خرد دریایی

فایل شنیداری مصاحبه از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

جهت گوش دادن کلیک کنید.