بررسی شیوه های صحیح سرمایه گذاری و حرکت به سوی تامین مالی و سودآوری پایدار برای کسب و کارها در بازار پیچیده و رو به تغییر در برنامه حوالی امروز شبکه تهران با حضور رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز

 

بررسی شیوه های صحیح سرمایه گذاری و حرکت به سوی تامین مالی و سودآوری پایدار برای کسب و کارها در بازار پیچیده و رو به تغییر در برنامه حوالی امروز شبکه تهران با حضور رئیس هیئت مدیره گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز.
جهت مشاهده روی لینک روبرو کلیک کنید : مشاهده فیلم