انتصاب اعضای جدید هیأت مدیره بانک کشاورزی

با حکم دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی بانک ها، محسن صفدری، فریدون بهبهانی و وهب متقی نیا به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره بانک کشاورزی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس احکام جداگانه صادره، باتوجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ مجمع عمومی بانک ها، محسن صفدری معاون نظارت و عضو هیأت عامل بانک کشاورزی ، وهب متقی نیا معاون اعتباری و عضو هیأت عامل بانک کشاورزی و فریدون بهبهانی مدیر امور شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره بانک کشاورزی انتخاب شدند.