الزام به سودآوری کلیه شرکتهای زیر مجموعه از سوی میرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه

مهدی بصیرت ، مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه ، پس از پایان مجمع میاندوره ای گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز در شش ماهه اول سالجاری ( هلدینگ مجموعه شرکتهای زیرگروه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی ) با قدردانی از زحمات مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتها در نیمه نخست سالجاری با اشاره به دستور جناب آقای خدارحمی رئیس هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه با تاکید بر اینکه « هیچ فعالیتی در صندوق نباید زیان ده باشد و باید به بازدهی دارائی و مدیریت ریسک اهمیت داده شود » اعلام نمودند کلیه شرکتها ملزم به اجرای این دستور بوده و در مهلت باقیمانده تا پایان سال و در برنامه سال ۱۴۰۰ این موضوع در سرلوحه کار هیأت مدیره شرکتها قرار گیرد . »

مهدی بصیرت ، مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه ، پس از پایان مجمع میاندوره ای گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز در شش ماهه اول سالجاری ( هلدینگ مجموعه شرکتهای زیرگروه صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی ) با قدردانی از زحمات مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره شرکتها در نیمه نخست سالجاری با اشاره به دستور جناب آقای خدارحمی رئیس هیأت امنای صندوق رفاه و تامین آتیه با تاکید بر اینکه « هیچ فعالیتی در صندوق نباید زیان ده باشد و باید به بازدهی دارائی و مدیریت ریسک اهمیت داده شود » اعلام نمودند کلیه شرکتها ملزم به اجرای این دستور بوده و در مهلت باقیمانده تا پایان سال و در برنامه سال ۱۴۰۰ این موضوع در سرلوحه کار هیأت مدیره شرکتها قرار گیرد . »

ایشان همچنین سوددهی شرکتهای زیر مجموعه را به منظور ارائه خدمات منحصر به فرد و متنوع به اعضاء صندوق رفاه و تامین آتیه با اهمیت دانست و افزود : « صندوق رفاه و تامین آتیه چند طرح مهم رفاهی را در دست کارشناسی دارد و قطعا به بهترین نحو و در راستای تقویت سطح معیشت و رضایتمندی اعضاء محترم صندوق اقدام خواهد نمود. »